eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Modul pružnosti

Modul pružnosti  (Modulus of elasticity)

Modul pružnosti betonu E vyjadřuje závislost mezi přetvořením ԑ a namáháním (napětím σ) ztvrdlého betonu. Na betonu s vyšším modulem pružnosti se při stejném zatížení projeví menší deformace.

Problematiku modulu pružnosti betonu podrobněji popisuje publikace Modul pruřnosti betonu (TP ČBS 05).

 

Výpočet modulu pružnosti betonu

Modul pružnosti:

 • je základní vlastností (charakteristikou) betonu používanou pro výpočet deformací (průhybů, smrštění, dotvarování),
 • úzce souvisí se složením betonu- nikoliv s pevností betonu, nejvíce pak s kvalitou kameniva, 
 • mladý beton má nižší modul pružnosti než zralý beton,
 • nesouvisí s pevností betonu (viz odstavec níže),Pozor!
 • u konstrukcí citlivých na přetvoření je potřeba si modul pružnosti předepsat, stejně jako se předepisuje pevnost betonu,
 • hodnoty modulů pružnosti Ecm uvedené v Tabulce 3.1 ČSN EN 1992-1-1 jsou podle paragrafu 3.1.3 odstavce (2) pouze přibližné a uvádějí průměrnou hodnotu, ne tedy hodnotu zaručenou, jak jsme tomu zvyklí u pevnosti betonu v tlaku

 

Modul pružnosti betonu - graf

Moduly pružnosti se dělí:

podle způsobu měření/ zkoušení na:
 • statický,
 • dynamický,
podle způsobu odečtení z pracovního diagramu na:
 • tečnový,
 • sečnový.

 

Moduly pružnosti různých materiálů

 

Vlastnosti materiálů s různým modulem pružnosti

Modul pružnosti a pevnost betonu

Závislost modulu pružnosti E na pevnosti betonu fc (v tlaku) nelze stanovit pro obecné použití s možností aplikace na libovolný beton. Vztah lze zjistit pro konkrétní beton konkrétního složení. Pro beton odlišného složení je potřeba stanovit nový vzájemný poměr mezi E a fc.

Vysvětlení:

Modul pružnosti, stejně jako pevnost betonu závisí, za předpokladu správného uložení a ošetřování, na složení čerstvého betonu. Chceme-li změnit pevnost betonu, umíme to pouze změnou jeho složení:

 • změnou vodního součinitele,
 • změnou kameniva (čáry zrnitosti, zdroje, atd.),
 • změnou druhu cementu,
 • změnou množství a druhů příměsí,
 • změnou množství a druhů přísad, 
 

To samé platí i o modulu pružnosti. Navíc je potřeba si uvědomit, že některé změny složení čerstvého betonu provedené s úmyslem zlepšit některou z jeho pevností mohou naopak snížit modul pružnosti.

Doporučení:

Je-li součástí návrhových výpočtů posouzení na použitelnost, předepište si modul pružnosti ve specifikaci betonu.

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Výpočet modulu pružnosti betonuPozor!Modul pružnosti betonu - grafModuly pružnosti různých materiálůVlastnosti materiálů s různým modulem pružnosti